Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχοπαθολογία των γονέων με παιδί που πάσχει από διαβήτη τύπου ι

Τύπος Άρθρου :

Ερευνητική εργασία

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Διαβήτης

γονείς

ντροπή

παιδί

ψυχοπαθολογία


Εισαγωγή: Τα χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο παιδικός σακχαρώδης διαβήτης (Σ.Δ)., αποτελούν πρόκληση για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το νόσημα αλλά και για τις οικογένειές τους. Ο Σ.Δ. τύπου 1 χαρακτηρίζεται από μια σύνθετη διαχείριση της θεραπευτικής αγωγής που έχει σωματική και ψυχολογική επίδραση σε ολόκληρη την οικογένεια. Σκοπός: Στόχος της παρούσης έρευνας είναι η ανίχνευση κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων που επηρεάζουν τη ψυχοπαθολογία, την εξωτερική ντροπή και το βίωμα της ντροπής των γονέων παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη. Μέθοδος: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2016 στα παιδιατρικά νοσοκομεία Αθηνών και Πατρών και στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Στην έρευνα συμμετείχαν 285 γονείς παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη που δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Η ψυχοπαθολογία των γονέων μετρήθηκε με την κλίμακα ψυχοπαθολογίας SCL – 90, ενώ η εξωτερική ντροπή και το βίωμα της ντροπής μετρήθηκαν με την κλίμακα εξωτερικής ντροπής (OAS) και την κλίμακα για το βίωμα της ντροπής (ESS) αντίστοιχα. Για την ανίχνευση των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των ψυχομετρικών κλιμάκων που μετρήθηκαν στην παρούσα εργασία εφαρμόστηκε η διαδικασία της ανάλυσης συνδιακύμανσης για πολλαπλές εξαρτημένες μεταβλητές (MANCOVA). Αποτελέσματα: Βρέθηκε πως η διάρκεια της ασθένειας συνδέεται με μειωμένη ένταση των φαινομένων στην ψυχοπαθολογία των γονέων. Περαιτέρω, η ψυχοπαθολογία των γονέων τείνει να επηρεάζεται περισσότερο όταν το παιδί που ασθενεί είναι κορίτσι. Τέλος, η προέλευση του ονόματος του παιδιού από τον παππού ή τη γιαγιά του ερωτώμενου γονέα καταδείχθηκε ως παράγοντας επιρροής της κλίμακας για το βίωμα της ντροπής. Συμπεράσματα: Η αναγνώριση της επιρροήςτων κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων στην ψυχοπαθολογία των γονέων αναδεικνύει ως αναγκαίεςστοχευμένες παρεμβάσεις βοηθώντας τους να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικοί στην υποστήριξη των παιδιών τους στην αντιμετώπιση της ασθένειας του σακχαρώδη διαβήτη.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...