Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Αποτελεσματικές στρατηγικές επαγγελματικής επανένταξης των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας στην Ευρώπη: μια συστηματική σύνθεση ερευνητικών πορισμάτων.

Συντάκτες άρθρου:

Α. Βλάχου


. Σταυρούση

Ο. Ρόκα

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση


Τα άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης, οι οποίες επιτείνονται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PATHWAYS, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη ανάληψης δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας, στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών για την προώθηση της επαγγελματικής τους (επαν)ένταξης. Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων στρατηγικών επαγγελματικής (επαν)ένταξης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισμός στρατηγικών που είχαν θετική επίδραση ως προς την είσοδο στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτό επιδιώχθηκε μέσω της συστηματικής ανασκόπησης ερευνών που αξιολογούσαν την αποτελεσματικότητα στρατηγικών επαγγελματικής (επαν)ένταξης σε Ευρωπαϊκές χώρες. Αναζητήθηκαν μελέτες, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, δημοσιευμένες κατά την περίοδο 2011-2016. Από τις 11.961 αναφορές που αρχικά εντοπίστηκαν, διακρίθηκαν 55 έρευνες που αξιολογούσαν την αποτελεσματικότητα στρατηγικών επαγγελματικής (επαν)ένταξης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Από αυτές, επιλέχθηκαν 18 έρευνες που πληρούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν εννέα στρατηγικές που στην πλειοψηφία τους αφορούσαν υπηρεσίες και συνδέθηκαν με θετικές αλλαγές στη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση με την ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών προώθησης της επαγγελματικής (επαν)ένταξης των εν λόγω ατόμων.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...