Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Εννοιολογική αποσαφήνιση της πνευματικότητας. Η πιθανή σύγχυση της πνευματικότητας με συναφείς όρους και έννοιες εμποδίζει την εφαρμογή στην κλινική πράξη

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση


Εισαγωγή: Οι έρευνες σχετικά με την πνευματικότητα έχουν προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ιατρονοσηλευτική επιστήμη αν και τα αποτελέσματα τους δεν έχουν ευρεία εφαρμογή στην κλινική πράξη. Η αιτία είναι ότι οι διαστάσεις της πνευματικότητας αλλά και η εννοιολογική της προσέγγιση φαίνεται ότι προκαλούν σύγχυση σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον όρο της. Υπάρχει μια τάση ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας να τη συγχέουν με τη θρησκευτικότητα, την πνευματική και παραδοσιακή θεραπεία καθώς και την Συμπληρωματική και Εναλλακτική Ιατρική. Μέθοδος: Οι μελέτες αυτής της ανασκόπησης αναγνωρίσθηκαν με αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubMed και GoogleScholar ενώ αναφέρονται και οι απόψεις των συγγραφέων. Η ανασκόπηση αυτή στοχεύει στο να αναδείξει το σημαντικό ρόλο της πνευματικότητας στην κλινική πράξη καθώς και το γεγονός ότι δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ταμπού από την επιστημονική κοινότητα. Αποτελέσματα: Η παρούσα ανασκόπηση προσπαθεί να αναγνωρίσει και να αναδείξει τις διαστάσεις και τους τομείς της πνευματικότητας που τη διαφοροποιούν από τη θρησκευτικότητα, την πνευματική και παραδοσιακή θεραπεία καθώς και την Εναλλακτική Ιατρική. Αναδεικνύεται επίσης ο σημαντικός ρόλος της πνευματικότητας όταν και όπου εντάσσεται στην κλινική πράξη. Αναγνωρίζεται ότι ενώ τα διάφορα παραδοσιακά συστήματα θεραπείας αλλά και η Εναλλακτική Ιατρική αποτελούν μέρος του συστήματος υγείας σε διάφορες χώρες, δεν λαμβάνουν την ανάλογη αναγνώριση στην Ελλάδα. Υπάρχει έντονη αμφισβήτηση καθώς έρευνες υποστηρίζουν ότι πνευματικότητα και υγεία δεν αλληλεπιδρούν ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πνευματική, παραδοσιακή και εναλλακτική θεραπεία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Συμπεράσματα: Η παρούσα ανασκόπηση καταδεικνύει ότι η βιοϊατρική θα πρέπει να περιορίσει τους δογματικούς επιστημολογικούς της κανόνες σε ότι αφορά την πνευματικότητα. Είναι υποχρέωση των επαγγελματιών υγείας να αναγνωρίσουν τη σημασία της ολιστικής αντίληψης στην κλινική πράξη και να την εφαρμόζουν όταν και όπου αυτό κρίνεται δυνατό. Θα πρέπει επίσης να σεβαστούν το γεγονός ότι ορισμένες θεραπείες έχουν επιβιώσει ανά τον κόσμο για πολλά χρονιά και ότι όντως μπορεί να είναι αποτελεσματικές.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...