Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Η παγκοσμιοποίηση, η πολιτισμικότητα και η περιθωριοποίηση ως αιτιολογικοί παράγοντες των ανισοτήτων και του επαναπροσδιορισμού των πολιτικών υγείας

Συντάκτες άρθρου:

Ε. Λαχανά

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση


Εισαγωγή: Η πολιτισμικότητα αφορά το ενιαίο κοινωνικό σύνολο της διαφορετικότητας στην κουλτούρα, μίας πολυεθνικής σύγχρονης κοινωνίας, που οι συνεχές μεταβολές της δεν επιτρέπουν πάντα την σταδιακή και ομαλή ένταξη νέων κοινωνικών ομάδων και εθνικών ταυτοτήτων, με τρόπο που να αποτρέπει την περιθωριοποίηση τους και να μειώνει σημαντικά τις κοινωνικές τους ανισότητες. Κεντρικό ρόλο στο παραπάνω φαινόμενο αποτελεί το έντονο μεταναστευτικό κύμα, που διαμορφώνει το παγκόσμιο πολιτικό-οικονομικό κλίμα, και το οποίο ασκεί έντονες πιέσεις στην κοινωνία τις εκάστοτε χώρας για πολιτικές μεταρρυθμίσεις που θα μειώνουν σημαντικά τις κοινωνικές ανισότητες. Σκοπός: Η βιβλιογραφική διερεύνηση της πολιτισμικότητας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης στην διαμόρφωση των κοινωνικών ανισοτήτων του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Μεθοδολογία: Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση Ελληνικών και Διεθνών επιστημονικών βάσεων δεδομένων Medline/PubMed, GoogleScholar και Scopus βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και ιστοσελίδων με τη χρήση λέξεων-κλειδιών. Αποτελέσματα: Η πολιτισμικότητα διέπεται τόσο από Εθνικά αλλά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν σημαντικές διαφορές και χάσματα που καλείται να γεφυρώσει η σύγχρονη κοινωνία. Χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η οικονομική κατάσταση, η θρησκεία και η εθνικότητα μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές διαφορές και να περιθωριοποιήσουν κοινωνικές ομάδες με γνωστικά (χαμηλό μορφωτικό επίπεδο) και συχνά γλωσσικά εμπόδια, οικονομικές δυσκολίες και θρησκευτικές πεποιθήσεις, από τα κοινωνικά δρώμενα και να δημιουργήσουν κοινωνίες πολλών ταχυτήτων που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των μελών της. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, ο πληθυσμός μιας διαπολιτισμικής κοινωνίας έχει αυξημένες και διαφορετικές ανάγκες απ’ αυτές που καλούνταν να καλύψει μέχρι σήμερα το πολιτικό σύστημα και το σύστημα υγείας μίας χώρας. Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη οργάνωσης και προσφοράς μίας διαπολιτισμικής περίθαλψης η οποία θα χαρακτηρίζεται από ισότητα και προσβασιμότητα σ’ όλες τις κοινωνικές δομές . Μόνο μέσω της συνεργασίας των κοινωνικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και της σωστής ένταξης των μεταναστών στην εκάστοτε χώρα θα διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η ποιότητα ζωής των πολιτών μίας κοινωνίας.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...