Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Κριτική ανάλυση χρησιμότητας της επιστήμης της οικονομετρίας στην υγειονομική περίθαλψη με τη χρήση παραδειγμάτων από το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας

Συντάκτες άρθρου:

Π. Γκιώνης

Θ. Σταυριανόπουλος

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση


Εισαγωγή: Η οικονομετρία αποτελεί έναν νέο επιστημονικό κλάδο που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αποσκοπεί στην εμπειρική διερεύνηση των οικονομικών συσχετίσεων διαφόρων μεταβλητών, χρησιμοποιώντας στατιστικά και μαθηματικά υποδείγματα. Οι οικονομετρικές εφαρμογές, τα υποδείγματα και τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάλυση των πραγματικών οικονομικών ζητημάτων στο πλαίσιο λειτουργίας των σύγχρονων αγορών και χρησιμοποιούνται ευρέως από ακαδημαϊκούς, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρησιμότητα της οικονομετρίας στην υγειονομική περίθαλψη με τη χρήση παραδειγμάτων από το Ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας. Μέθοδος: Έγινε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Medline, Cochrane, EMBASE, CINAHL, SCOPUS) από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2014 για ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Αποτελέσματα: Το πιο ευρέως διαδεδομένο πεδίο των οικονομικών της υγείας στο οποίο εφαρμόζεται η οικονομετρία αφορά τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και ιδιαίτερα το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας. Τα οικονομετρικά μοντέλα κόστους της υγείας χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως είναι οι πληρωμές των παρόχων υπηρεσιών υγείας, η αξιολόγηση του κόστους μίας ασθένειας, η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και οι μελλοντικές προβλέψεις της οικονομικής επιβάρυνσης της υγείας. Εκτός του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, οι οικονομετρικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται και στην έρευνα σχετικά με την υγεία των ατόμων και των πληθυσμών, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά υγείας. Διάφορα οικονομετρικά μοντέλα έχουν εφαρμοστεί σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των σχετικών μεταβλητών, όπως είναι ο αριθμός των επισκέψεων σε γιατρούς ή μονάδες υγείας, η νοσηλεία και η λήψη φαρμακευτικών αγωγών. Συμπεράσματα: Οι οικονομετρικές εφαρμογές στην έρευνα της υγείας διευρύνονται σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων και μπορούν να παρέχουν κρίσιμης σημασίας πληροφόρηση για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής. Με τη χρήση των κατάλληλων οικονομετρικών υποδειγμάτων μπορούν να αξιολογηθούν και να μετρηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν διάφορες μεταβλητές της υγείας, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας, του κόστους της νοσοκομειακής περίθαλψης ή της εξωνοσοκομειακής φροντίδας, του επιπέδου υγείας του πληθυσμού, της χρήσης και της ζήτησης των υπηρεσιών και των δαπανών για την υγεία.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...