Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Παρέχοντας υπηρεσίες υγείας σε μετανάστες: απόψεις των επαγγελματιών υγείας για εμπόδια και προκλήσεις

Τύπος Άρθρου :

Ερευνητική εργασία


Εισαγωγή: Η αυξανόμενη μεταναστευτική ροή στην Ελλάδα, έφερε το σύστημα υγείας αντιμέτωπο με την πρόκληση της ανάπτυξης κατάλληλων, ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για μετανάστες. Αν και υπάρχουν διεθνείς μελέτες για τις αντιλήψεις των μεταναστών ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη έμφαση στα εμπόδια και στις προκλήσεις τα οποία αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας στο νοσοκομείο. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει μέσα από τις εμπειρίες και τις στάσεις των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση φροντίδας για τους μετανάστες, τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν στις πρακτικές τους και μελλοντικές παρεμβάσεις για την καλύτερη ποιότητα φροντίδας. Μεθοδολογία: Ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε τριάντα επαγγελματίες υγείας οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης (ΠΑΓΝΗ), με εμπειρία στη διαχείριση ασθενών μεταναστών. Όλες οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν και έγινε ανάλυσή τους χρησιμοποιώντας ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Αποτελέσματα: Οι επαγγελματίες υγείας κατά τη διαχείριση φροντίδας των μεταναστών, εντόπισαν σημαντικά γλωσσικά εμπόδια, δυσκολία στην επικοινωνία, θέματα ασφαλιστικής κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης, οικονομικά ζητήματα, έλλειψη υποστηρικτικών δομών για μετανοσοκομειακή φροντίδα, έλλειψη νόμιμων εγγράφων, ύπαρξη πολιτισμικών διαφορών, αρνητική στάση σε μεμονωμένες περιπτώσεις από το προσωπικό, και αδυναμία πρόσβασης σε προηγούμενα ιατρικά τους αρχεία. Προτείνουν ότι τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν ή να περιοριστούν με καλύτερη οργάνωση, με επαρκή χρόνο, πόρους, καλές υπηρεσίες διερμηνείας, σε συνεργασία με τις οικογένειες και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Συμπεράσματα: Είναι προφανές ότι οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις στη διαχείριση της φροντίδας υγείας των μεταναστών, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικά εμπόδια και περιορισμούς. Το σύστημα υγείας ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις και προκειμένου να παρασχεθούν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στην περίθαλψη των μεταναστών οφείλει στην εφαρμογή ορθών πρακτικών, με επαρκείς πόρους, οργανωτική ευελιξία και κατάρτιση του προσωπικού.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...