Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Παράγοντες κινδύνου για την υγεία σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την επίδραση της οικονομικής κρίσης

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση


Εισαγωγή: Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο προφίλ υγείας και ευεξίας του πληθυσμού είναι αδιαμφισβήτητη. Οι δείκτες θνησιμότητας σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 αντικατοπτρίζουν τη μείωση των θανάτων από όλες τις αιτίες, πιθανόν λόγω μεγαλύτερης επένδυσης σε υγεία, εκπαίδευση και πληροφόρηση του πληθυσμού. Η μελέτη των δεικτών θνησιμότητας τόσο στον ελληνικό πληθυσμό όσο και στον ευρωπαϊκό, απεικονίζει τα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα καθώς και τον καρκίνο ως τα πιο συνήθη αίτια θανάτου, γεγονός που θα πρέπει να στρέψει το σχεδιασμό της πολιτικής υγείας στην πρόληψη και στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Σκοπός: Η εκτενής μελέτη των παραγόντων κινδύνου για την υγεία του πληθυσμού, καθώς η εξάλειψη τους θα συμβάλλει στον περιορισμό της εμφάνισης μεταδιδόμενων και μη ασθενειών. Μεθοδολογία: Κατά τη συγγραφή χρησιμοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση συνδυαστικά με κατάλληλη επεξεργασία των διαθέσιμων δεικτών από βάσεις δεδομένων, όπως της Eurostat και του ΟΟΣΑ. Αποτελέσματα: Το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, η ανεπαρκής σωματική δραστηριότητα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η παχυσαρκία, συνδέονται διαχρονικά με ανάπτυξη καρδιοαναπνευστικών και άλλων νοσημάτων αλλά και διαφόρων μορφών καρκίνου. Σήμερα είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη συντονισμένων προσπαθειών για των έλεγχό τους, καθώς υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης τα δεδομένα δεν βελτιώνονται αισθητά. Συγκεκριμένα, το κάπνισμα στην Ελλάδα φαίνεται να μειώνεται αλλά όχι επαρκώς, η κατάχρηση αλκοόλ βρίσκεται σε σταθερά χαμηλά επίπεδα παρά τις κοινωνικοοικονομικές πιέσεις στον πληθυσμό, όπως και η σωματική δραστηριότητα, αν και τα υπάρχοντα στοιχεία είναι διφορούμενα. Από την άλλη, η ατμοσφαιρική ρύπανση, τόσο σε Ελλάδα όσο και στην ΕU-15 δε φαίνεται να βελτιώνεται και να προσεγγίζει την σύσταση του ΠΟΥ. Τέλος, η παχυσαρκία στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σκοπέλους που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Συμπεράσματα: Τα στοιχεία που καταγράφονται είναι αποσπασματικά αλλά ενδεικτικά της σημαντικότητας που έχει η επιτυχής αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου. Προκύπτει ότι ο σωστός σχεδιασμός της υγειονομικής πολιτικής για την μείωση της θνησιμότητας από μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα εμπλέκει την προσεκτική μελέτη των αντίστοιχων δεδομένων κάθε πληθυσμού και την εκτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών του.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...