• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Το περιοδικό «Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας» δέχεται πρωτότυπα άρθρα επιστημονικού ενδιαφέροντος που καλύπτουν θέματα του τομέα της Φροντίδας Υγείας. Όλα τα άρθρα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο νέα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί.
Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλλουν το άρθρο τους σε ηλεκτρονική μορφή σε αυτό τον σύνδεσμο. Πλήρεις οδηγίες, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Τα αρχεία Microsoft Word, PDF, PowerPoint και Excel είναι συμβατά με το σύστημά μας. Άλλοι προτεινόμενοι τύποι αρχείου είναι JPG, GIF και JPEG. Η χρήση διαφορετικών από τους προαναφερόμενους τύπους αρχείων μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στην ηλεκτρονική αποστολή του άρθρου.
Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή άρθρων μπορείτε να ζητήσετε από τη Δρ. Αγγελική Γεροβασίλη

Για οποιαδήποτε άλλη δυσκολία μπορείτε να επικοινωνήσετε δια αλληλογραφίας με τους υπεύθυνους έκδοσης του περιοδικού στην παρακάτω διεύθυνση:
Για το περιοδικό Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας
Τμήμα Νοσηλευτικής,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
41110 Λάρισα
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το:
2410684260 (Γραφείο κ. Στυλιανής Κοτρώτσιου)
2410684345 (Γραφείο κ. Θεοδόση Παραλίκα)

Συγγραφείς
"Συγγραφέας" θεωρείται γενικά κάποιος ο οποίος προέβη σε ουσιαστικές συμβολές σε δημοσιευμένη μελέτη, συγγραφή και όπου η βιοϊατρική συγγραφή συνεχίζει να έχει σημαντική ακαδημαϊκή, κοινωνική, οικονομική επίπτωση. Ο συγγραφέας θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) σημαντική συνεισφορά στη σύλληψη και το σχεδιασμό, απόκτηση δεδομένων, ή την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων 2) σύνταξη του άρθρου ή κριτική αναθεώρηση του για πνευματικά σημαντικό περιεχόμενο και 3) την τελική έγκριση της έκδοσης που θα δημοσιευθεί. Οι συγγραφείς πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις 1, 2, και 3. Όλοι οι συνεισφέροντες οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια για τη συγγραφή θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα τμήμα συνεισφορών.

Το σύστημα αξιολόγησης
Το σύστημα αξιολόγησης είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας δημοσιεύσεων, το οποίο βελτιώνει τα άρθρα του περιοδικού. Παρέχει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της σπουδαιότητας και της τεχνικής ακρίβειας των αποτελεσμάτων που περιγράφονται, αλλά επίσης οι παρατηρήσεις των κριτών που διαβιβάζονται στους συγγραφείς με τις συμβουλές των συντακτών οδηγούν συχνά σε βελτιωμένα άρθρα, έτσι ώστε η δομή και η λογική τους να είναι προφανής στους αναγνώστες.
Οι συντάκτες επιλέγουν τους κριτές με βάση τη δυνατότητά τους να αξιολογήσουν πλήρως όλες τις πτυχές του άρθρου, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την αξιολόγηση αυτού του άρθρου και του προηγούμενου άρθρου και τη δυνατότητα του κριτή για αξιολόγηση του άρθρου σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το περιοδικό ακολουθεί σύστημα αξιολόγησης με 2 ανεξάρτητους κριτές για κάθε άρθρο που δεν γνωρίζουν την ταυτότητα των συγγραφέων (ούτε οι συγγραφείς γνωρίζουν των ταυτότητα των κριτών) οι οποίοι αναλαμβάνουν να κρίνουν το άρθρο μέσα σε περίοδο ενός μηνός και μεταφέρουν τα σχόλια τους στον συντάκτη του περιοδικού και στους κριτές ξεχωριστά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στις Οδηγίες προς κριτές (http://www.inhealthcare.mac/page/odigies-gia-krites).

Χρέωση
Οι συγγραφείς δεν έχουν καμία χρέωση για αξιολόγηση και δημοσίευση άρθρου.

Σύγκρουση Συμφερόντων
Σε περίπτωση που οικονομικά ή νομικά κίνητρα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με το υποβληθέν άρθρο, οι συγγραφείς οφείλουν να αναφέρουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, φορείς, ή εμπορικούς συνεταιρισμούς, καθώς επίσης και οποιαδήποτε ρύθμιση για την χορήγηση άδειας ευρεσιτεχνίας ή άδειας διεξαγωγής της έρευνας. Οι λεπτομέρειες τέτοιων κοινοποιήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Σχετικά με τέτοιες κοινοποιήσεις και εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να συσταθούν από τους συντάκτες γενικές δηλώσεις στις ευχαριστίες.
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να κάνουν μια δήλωση για την ύπαρξη ή όχι συμφερόντων σχετικά με το υποβληθέν άρθρο και να την αποστέλλουν στο περιοδικό μαζί με το άρθρο τους. Όλες οι πηγές χρηματοδότησης της εργασίας καθώς επίσης θεσμικοί ή εταιρικοί συνεταιρισμοί των συγγραφέων, πρέπει να αναφέρονται στη σελίδα τίτλου.

Ηθικές αρχές και οδηγίες
Το περιοδικό Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας ενθαρρύνει τους συγγραφείς και τους κριτές του να υιοθετήσουν τα πρότυπα του International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/urm_main.html) Το περιοδικό δεν θα αξιολογεί άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά για δημοσίευση ή έχουν ήδη δημοσιευθεί. Αντίγραφα υπαρχόντων άρθρων που ενδεχομένως επικαλύπτουν ή περιέχουν αναπαραγωγικό υλικό πρέπει να υποβληθούν μαζί με το άρθρο, ώστε οι συντάκτες να μπορούν να κρίνουν, αν το άρθρο είναι κατάλληλο για δημοσίευση. Οι συντάκτες διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν ένα έγγραφο για ηθικούς λόγους.

Για τις έρευνες που περιλαμβάνουν ανθρώπους πρέπει να επιβεβαιωθεί η συγκατάθεση των ανθρώπων που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα και να υπάρχει έγκριση του πρωτοκόλλου από επιτροπή ηθικής σύμφωνα με την διακήρυξη του Ελσίνκι το 1975 όπως αναθεωρήθηκε το 2008.
Οι ασθενείς έχουν δικαίωμα στην ανωνυμία που δεν πρέπει να παραβιάζεται χωρίς την γραπτή τους συναίνεση. Πληροφορίες όπως αρχικά ονομάτων, οικογενειακά δέντρα κωδικοί αριθμοί νοσοκομείων περιγραφές ή φωτογραφίες δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται εκτός αν οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για επιστημονικούς σκοπούς και ο ασθενής (ή γονέας ή κηδεμόνας) παρέχει γραπτή συγκατάθεση για τη δημοσίευση.
Υλικό που αναφέρεται σε άλλους συγγραφείς πρέπει να έχει επίσημη παραπομπή, να αποδοθεί κατάλληλα και να παραπέμπει στο αρχικό κείμενο. Οποιεσδήποτε δηλώσεις μπορεί να θεωρηθούν δυσφημιστικές πρέπει να αποφευχθούν.

Πνευματικά δικαιώματα
Το περιοδικό Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας προσφέρει στους αναγνώστες πλήρη πρόσβαση στα δημοσιευμένα άρθρα. Δηλαδή μέσα από τον ιστοχώρο του περιοδικού θα μπορεί κάποιος να κατεβάσει δωρεάν το άρθρο (ολοκληρωμένο κείμενο και έκδοση PDF), το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλους.
Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά διακιώματα των εργασιών τους και παρέχουν στο περιοδικό ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης ταυτόχρονα με την αδειοδότηση creative commons attribution 4.0
Τα δημοσιευμένα άρρθρα στο περιοδικό μπορούν να διαμοιρασθούν σε άλλα μέσα αρκεί να γίνει αναφορά στους συγγραφείς και στο περιοδικό ως πηγή του υλικού.

Ερευνητικές εργασίες
Η πλειοψηφικά των άρθρων που δημοσιεύονται στο περιοδικό αναφέρονται σε πρωτότυπες εργασίες που προσφέρουν σημαντική διορατικότητα σε θέματα φροντίδας υγείας. Όλα τα άρθρα υπόκεινται σε αξιολόγηση / κρίση και οι συγγραφείς προτρέπονται να είναι συνοπτικοί. Μακροσκελή άρθρα με πολλούς πίνακες και αριθμούς μπορεί να χρειαστεί να γίνουν πιο συνοπτικά, εάν πρόκειται να δημοσιευτούν. Οι ερευνητικές εργασίες μπορούν να περιλαμβάνουν σημαντικές παρατηρήσεις, δημοσιεύσεις μεθόδων, θεραπευτικές προόδους και οποιεσδήποτε σημαντικές επιστημονικές ή κλινικές παρατηρήσεις. Είναι δυνατή η υποβολή άρθρου που περιγράφει ένα περιστατικό (case reports). Στη συνέχεια θα εξεταστεί εάν το άρθρο περιλαμβάνει νέο επιστημονικό υλικό ή είναι ιδιαίτερου κλινικού ενδιαφέροντος για να δημοσιευθεί.

Ανασκοπήσεις
Μπορούν να υποβληθούν συστηματικές ανασκοπήσεις ή μετααναλύσεις προς αξιολόγηση. Μπορείτε να αναζητήσετε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού για το ύφος και το μέγεθος των ανασκοπήσεων.

Επιστολές στο συντάκτη
Αλληλογραφία που αφορά τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα στο περιοδικό μπορεί να δημοσιευθεί. Ο συντάκτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει απάντηση από τους αρχικούς συγγραφείς για παράλληλη δημοσίευση. Επιπλέον, επιστολές που ασχολούνται με γενικότερα επιστημονικά θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες υγείας θα αξιολογούνται. Οι επιστολές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σύντομες (λιγότερο από 1000 λέξεις ).
Η αλληλογραφία στο περιοδικό γίνεται αποδεκτή υπό τον όρο ότι ο συγγραφέας της χορηγεί άδεια στον εκδότη για να την δημοσιεύσει ως τμήμα του περιοδικού ή ξεχωριστά από αυτό.

Ανακοινώσεις
Πληροφορίες για επιστημονικά συνέδρια που είναι πιθανό να παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον για τους αναγνώστες του περιοδικού, μπορούν να δημοσιευθούν κατά την κρίση του συντάκτη. Αυτές πρέπει να σταλούν στο συντάκτη το νωρίτερο δυνατόν πριν από το γεγονός. Το κείμενο πρέπει να είναι συνοπτικό, με μέγιστο 150 λέξεις.

Προετοιμασία των άρθρων

Τα άρθρα πρέπει να έχουν περιθώρια και να φέρουν τον τίτλο του άρθρου, το όνομα και τη διεύθυνση του συγγραφέα, μαζί με το όνομα του νοσοκομείου, του εργαστηρίου ή του ιδρύματος όπου η εργασία έχει εκτελεστεί. Ο αριθμός των συγγραφέων θα πρέπει να περιοριστεί στα άτομα που έχουν συμβάλει σημαντικά στη μελέτη. Το όνομα, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συγγραφέα, στον οποίο οι αναγνώστες πρέπει να απευθύνουν την αλληλογραφία τους, θα γραφούν στην πρώτη σελίδα και θα εμφανιστούν ως υποσημείωση στο περιοδικό. Απαραίτητη επίσης είναι η αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μέλους της συγγραφικής ομάδας του άρθρου. Οι εκδότες θα στείλουν την απόδειξη παραλαβής του άρθρου στον συγγραφέα στη διεύθυνση που έχει δοθεί, εκτός αν γράφονται άλλες οδηγίες στο άρθρο. Η αλληλογραφία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης θα πραγματοποιείται με το συγγραφέα που υποδεικνύεται κατά τη διάρκεια της υποβολής.
Σύντομος τίτλος όχι πάνω από 60 χαρακτήρες
Έπειτα ακολουθεί Περίληψη όχι πάνω από 300 λέξεις
Τα άρθρα πρέπει κανονικά να έχουν την παρακάτω δομή:
Τίτλος
Περίληψη
Τίτλος και Περίληψη στα αγγλικά
Εισαγωγή,
Μέθοδοι (ή/και υλικά),
Αποτελέσματα,
Συζήτηση,
Βιβλιογραφία.
Λέξεις κλειδιά

Πρέπει να δίνονται μέχρι Πέντε λέξεις κλειδιά μετά από την περίληψη.
Τίτλοι
Οι τίτλοι γράφονται με κεφαλαία ή πλάγια κεφαλαία. Εάν είναι απαραίτητο, τα μικρά γράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους δευτερεύοντες κύριους τίτλους. Για παραδείγματα δείτε πρόσφατα άρθρα του περιοδικού.
Απεικονίσεις
Οι απεικονίσεις πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο ως, π.χ., σχήμα 1, 2... χρησιμοποιώντας τους αραβικούς αριθμούς. Τα μεμονωμένα αρχεία που υποβάλλονται με απεικονίσεις θα πρέπει να φέρουν έναν αριθμό αναφοράς, που να αντιστοιχεί σε έναν παρόμοιο αριθμό στο κείμενο. Όπου υπάρχει αμφιβολία ως προς τον προσανατολισμό μιας απεικόνισης η κορυφή πρέπει να μαρκαριστεί με ένα βέλος. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι ρετουσαρισμένες.
Τα διαγράμματα πρέπει να παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα. Κάθε απεικόνιση πρέπει να συνοδευθεί από έναν τίτλο με σαφή περιγραφή. Οι πρώτοι 100 χαρακτήρες οποιουδήποτε τίτλου πρέπει να ενημερώνουν τον αναγνώστη για τις βασικές πτυχές του σχεδίου.
Πίνακες
Οι πίνακες πρέπει να είναι όσο το δυνατότερο λιγότεροι και να περιλαμβάνουν μόνο τα ουσιαστικά στοιχεία, επίσης πρέπει να στέλνονται σε χωριστά φύλλα και πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο όπως π.χ. πίνακας 1, 2... χρησιμοποιώντας αραβικούς αριθμούς.
Αναφορές
Για τη διαχείριση και τη μορφοποίηση των αναφορών συστήνουμε τη χρήση ενός εργαλείου όπως το EndNote ή το Reference Manager αναφοράς .
Οι μορφές αναφοράς του EndNote μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.endnote.com/support/enstyles.asp
Οι μορφές αναφοράς του Reference Manager μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:: http://www.refman.com/support/rmstyles.asp
Μόνο τα πολύ σχετικά με την εργασία του συγγραφέα άρθρα πρέπει να αναφέρονται. Οι αναφορές πρέπει να φέρουν το επώνυμο του συντάκτη και το έτος δημοσίευσης σε παρένθεση. Όπου η αναφορά περιέχει περισσότερους από δύο συντάκτες πρέπει να δοθεί σε κάθε αναφορά στο κείμενο με μόνο το πρώτο επώνυμο και λοιποί, π.χ. Jones και λοιποί (1948). Εάν αναφέρονται διάφορα άρθρα από τον ίδιο συγγραφέα και κατά το ίδιο έτος, ή από τον ίδιο συγγραφέα αλλά με διαφορετικούς τους επόμενους συγγραφείς στο ίδιο έτος, το α, το β, το γ, κ.λπ., πρέπει να τεθούν μετά από το έτος δημοσίευσης, π.χ. Jones και λοιποί (1948 α,β,γ) όλες οι αναφορές πρέπει να συγκεντρώνονται στο τέλος του άρθρου κατά αλφαβητική σειρά, με όλους τους συγγραφείς, τους τίτλους των περιοδικών και όλα όσα απαιτούνται από το βιβλιογραφικό σύστημα κατά Harvard (Χάρβαρντ), το οποίο προτείνουμε.
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Μπορούν επίσης να υποβληθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως σύνολα στοιχείων ή πρόσθετοι αριθμοί ή πίνακες που θα είναι ορατοί στην online έκδοση. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν στο περιοδικό με το υπόλοιπο του άρθρου. Οποιοδήποτε τέτοιο υλικό υποβάλλεται μετά από την αποδοχή του κύριου άρθρου, θα δίδεται στο συντάκτη για έγκριση που μπορεί να καθυστερήσει τη δημοσίευση. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα δημοσιευθούν ακριβώς όπως παρέχονται και είναι ευθύνη του συγγραφέα να εξασφαλίσει ότι το υλικό σχεδιάζεται λογικά, επαρκώς περιγραφικά, και είναι πιθανό να είναι προσιτό στους αναγνώστες. Κείμενα και γραφικές παραστάσεις θα πρέπει να παρέχονται σε αρχείο PDF, ή σε αρχεία όπως τα Excel, AVI, MPG, WAV, QuickTime που είναι ευρέως διαδεδομένα..
Γραφείο παραγωγής
περιοδικό Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας
Τμήμα Νοσηλευτικής,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
41110 Λάρισα
ΤΗΛ.: 2410684446

Αποδείξεις
Απόδειξη (εκτός από την αλληλογραφία) θα σταλεί στον αντίστοιχο συγγραφέα μέσω email και θα περιέχει όνομα χρήση και κωδικό σύνδεσης με έναν ιστοχώρο. Επομένως πρέπει να δoθεί μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία με τους συγγραφείς. Η απόδειξη μπορεί να κατέβει ως αρχείο PDF από την συγκεκριμένη περιοχή. Ο Acrobat Reader απαιτείται προκειμένου να διαβαστεί αυτό το αρχείο. Αυτό το λογισμικό μπορεί να κατεβεί (δωρεάν) από τον ακόλουθο ιστοχώρο: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Αυτό θα επιτρέψει να ανοιχτεί το αρχείο, να διαβαστεί στην οθόνη, και να εκτυπωθεί ώστε να είναι δυνατές οποιεσδήποτε τελευταίες διορθώσεις. Περαιτέρω οδηγίες θα σταλούν με την απόδειξη.

Διαδίκτυο
Πληροφορίες για το περιοδικό Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας μπορούν να αναζητηθούν στην αρχική σελίδα στο: http://www.inhealthcare.gr ενώ το έντυπο επικοινωνίας μπορείτε να το λάβετε από εδώ.